Dokumenti zgrade Martane 12 Čakovec

Međuvlasnički ugovor – MVU_Matić Ugovor o upravljanju – UoUP_Matić Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja – GPU 2023 ČKMAR12 Ugovor_čišćenje_TOPLEK Z A P I S N I K sa 1.internog sastanka_potpisan Z A P I S N I K sa 2. sastanka Specifikacija Droppy...